Instrukcja " if " jest instrukcją sprawdzającą, czy dany warunek jest spełniony i w zależności od tego wykonuje bądź nie kolejne instrukcje w kodzie.

Składnia:

if (warunek)
{
  instrukcje
}
elseif (warunek)
{
  instrukcje
}
else
{
  instrukcje
}

- Instrukcje „elseif” i „else” są opcjonalne.
- Jeżeli to spełnieniu warunku wykonana ma zostać tylko jedna instrukcja, klamry nie są konieczne.

Przykład:

<?php
$a = 34;
if ($a%8 == 0) echo "Liczba podzielna przez osiem";
elseif ($a%4 == 0) echo "Liczba podzielna przez 4, ale nie przez 8";
elseif ($a%2 == 0) echo "Liczba podzielna przez 2, ale nie przez 4";
else echo "Liczba nieparzysta";
?>

Instrukcja „switch” podobnie jak „if” jest instrukcją sprawdzającą warunek i w zależności od jego spełnienia wykonywane są kolejne linie programu.

Przykład:

<?php
$a = 4;
switch ($a)
{
case 1:
  echo "Wartość zmiennej a to 1";
  break;
case 2:
  echo "Wartość zmiennej a to 2";
  break;
case 3:
  echo "Wartość zmiennej a to 3";
  break;
case 4:
  echo "Wartość zmiennej a to 4";
  break;
default:
  echo "Żadna z powyższych";
  break;
}
?>

- Instrukcja „default” jest opcjonalna
- Instrukcja „break” przerywa działanie instrukcji „case” i powoduje wyjście programu poza klamry.

Ponieważ instrukcje „if” oraz „switch” działają podobnie, w programie można stosować którąkolwiek z nich. Wygodnie jednak stosować instrukcję „if”, gdy zmienna może przyjmować dowolne wartości, a instrukcję „switch” gdy sprawdzamy np. wybór z listy. Wtedy ilość wartości, jakie zmienna może przyjmować, jest ograniczony.