Operatory arytmetyczne:

" + " - zwraca sumę dwóch liczb lub ciągów,
" – " - zwraca różnicę,
" * " - zwraca iloczyn,
" / " - zwraca iloraz,
" % " - zwraca resztę z dzielenia.

Operatory porównania:

" == " - sprawdza, czy dwie zmienne są równe, co do wartości,
" != " - sprawdza, czy zmienne są różne co do wartości,
" === " - sprawdza, czy zmienne są identyczne,
" !== " - sprawdza, czy zmienne są nieidentyczne,
" > " - sprawdza, czy zmienna z lewej strony jest większa od zmiennej z prawej strony,
" < " - sprawdza, czy zmienna z prawej strony jest większa od zmiennej z lewej strony,
" >= " - sprawdza, czy zmienna z lewej strony jest większa bądź równa od zmiennej z prawej strony,
" <= " - sprawdza, czy zmienna z prawej strony jest większa bądź równa od zmiennej z lewej strony.

Operatory logiczne:

" ! " - operator zaprzeczenia (logiczne NOT),
" && " - operator koniunkcji (logiczne AND),
" || " - operator alternatywy (logiczne OR).

Operatory inkrementacji i dekrementacji:

" $i++ " - zwiększa wartość zmiennej o 1 po wykonaniu polecenia,
" ++$i " - zwiększa wartość zmiennej o 1 przed wykonaniem polecenia,
" $i-- " - zmniejsza wartość zmiennej o 1 po wykonaniu polecenia,
" --$i " - zmniejsza wartość zmiennej o 1 przed wykonaniem polecenia.

Operatory przypisania:

" $i+=5 " - zwiększenie wartości o 5, można użyć $i = $i + 5
" $i-=5 " - zmniejszenie wartości o 5, można użyć $i = $i - 5
" $i*=5 " - przypisanie wartości 5 razy większej, można użyć $i = $i * 5
" $i/=5 " - przypisanie wartości 5 razy mniejszej, można użyć $i = $i / 5
" $i%=5 " - przypisanie wartości reszty z dzielenia zmiennej przez 5, można użyć $i = $i % 5

Operator ciągu:

" . " - łączy kolejne ciągi w jeden.

$a = „Kod ";
$b = „PHP";
echo $x.$y;

wyświetli: "Kod PHP"