W CSS kolory możemy jako wartości możemy przypisywać na kilka sposobów:

- #RRGGBB - sposób zapisu koloru w którym po dwie litery określają szesnastkowo każdą ze składowych barwy wynikowej. RR to starszy i młodszy bajt barwy czerwonej a GG i BB to odpowiednio starszy i młodszy bajt barw zielonej i niebieskiej

- #RGB - również zapis szesnastkowy ale młodszy bajt każdego koloru jest duplikowany ze starszego

- rgb(R,G,B) - w tym zapisie kolory rgb w pisujemy jako bajty (liczby od 0 do 255) poszczególnych składowych w systemie dziesiętnym

- rgb(R%,G%,B%) - każda składowa barwy jest definiowana jako procent swojego maksymalnego nasycenia (od 0 do 100%)

- hsl(H,S%,L%) - kolor definiujemy ze składowych: barwa (H-hue): 0-360, którą odczytujemy z koła kolorów. Czerwony - 0, zielony - 120, niebieski - 240. Nasycenie (S%-saturation): 0-100 i Jasność (L%-lightness): 0-100

- rgba(R,G,B,A), rgba(R%,G%,B%,A), hsla(H,S%,L%,A) (CSS3) - podobnie jak wyżej, ale dodatkowy atrybut A (kanał alpha) określa przezroczystość. A=0 - całkowita przezroczystość, A-1 - całkowite krycie

- za pomocą nazw kolorów podstawowych
black (#000000) silver (#C0C0C0)
gray (#808080) white (#FFFFFF)
maroon (#800000) red (#FF0000)
purple (#800080) fuchsia (#FF00FF)
green (#008000) lime (#00FF00)
olive (#808000) yellow (#FFFF00)
navy (#000080) blue (#0000FF)
teal (#008080) aqua (#00FFFF)

- za pomocą nazw kolorów rozrzerzonych (CSS3) - pełna tabela kolorów znajduje się poniżej

Przykład użycia różnego sposobu ustawienia koloru żółtego tła. Jeśli istnieje taka możliwość, to ustawiamy tło na 50% przezroczystości:

<p style="background-color:yellow;">test</p>
<p style="background-color:#ffff00;">test</p>
<p style="background-color:rgb(255,255,0);">test</p>
<p style="background-color:hsl(60,100,100);">test</p>
<p style="background-color:rgba(255,255,0,0.5);">test</p>
<p style="background-color:hsl(60,100,100,0.5);">test</p>

Tabela kolorów roszerzonych:

aliceblue
#f0f8ff
antiquewhite
#faebd7
aqua
#00ffff
aquamarine
#7fffd4
azure
#f0ffff
beige
#f5f5dc
bisque
#ffe4c4
black
#000000
blanchedalmond
#ffebcd
blue
#0000ff
blueviolet
#8a2be2
brown
#a52a2a
burlywood
#deb887
cadetblue
#5f9ea0
chartreuse
#7fff00
chocolate
#d2691e
coral
#ff7f50
cornflowerblue
#6495ed
cornsilk
#fff8dc
crimson
#dc143c
cyan
#00ffff
darkblue
#00008b
darkcyan
#008b8b
darkgoldenrod
#b8860b
darkgray
#a9a9a9
darkgreen
#006400
darkgrey
#a9a9a9
darkkhaki
#bdb76b
darkmagenta
#8b008b
darkolivegreen
#556b2f
darkorange
#ff8c00
darkorchid
#9932cc
darkred
#8b0000
darksalmon
#e9967a
darkseagreen
#8fbc8f
darkslateblue
#483d8b
darkslategray
#2f4f4f
darkslategrey
#2f4f4f
darkturquoise
#00ced1
darkviolet
#9400d3
deeppink
#ff1493
deepskyblue
#00bfff
dimgray
#696969
dimgrey
#696969
dodgerblue
#1e90ff
firebrick
#b22222
floralwhite
#fffaf0
forestgreen
#228b22
fuchsia
#ff00ff
gainsboro
#dcdcdc
ghostwhite
#f8f8ff
gold
#ffd700
goldenrod
#daa520
gray
#808080
green
#008000
greenyellow
#adff2f
grey
#808080
honeydew
#f0fff0
hotpink
#ff69b4
indianred
#cd5c5c
indigo
#4b0082
ivory
#fffff0
khaki
#f0e68c
lavender
#e6e6fa
lavenderblush
#fff0f5
lawngreen
#7cfc00
lemonchiffon
#fffacd
lightblue
#add8e6
lightcoral
#f08080
lightcyan
#e0ffff
lightgoldenrodyellow
#fafad2
lightgray
#d3d3d3
lightgreen
#90ee90
lightgrey
#d3d3d3
lightpink
#ffb6c1
lightsalmon
#ffa07a
lightseagreen
#20b2aa
lightskyblue
#87cefa
lightslategray
#778899
lightslategrey
#778899
lightsteelblue
#b0c4de
lightyellow
#ffffe0
lime
#00ff00
limegreen
#32cd32
linen
#faf0e6
magenta
#ff00ff
maroon
#800000
mediumaquamarine
#66cdaa
mediumblue
#0000cd
mediumorchid
#ba55d3
mediumpurple
#9370db
mediumseagreen
#3cb371
mediumslateblue
#7b68ee
mediumspringgreen
#00fa9a
mediumturquoise
#48d1cc
mediumvioletred
#c71585
midnightblue
#191970
mintcream
#f5fffa
mistyrose
#ffe4e1
moccasin
#ffe4b5
navajowhite
#ffdead
navy
#000080
oldlace
#fdf5e6
olive
#808000
olivedrab
#6b8e23
orange
#ffa500
orangered
#ff4500
orchid
#da70d6
palegoldenrod
#eee8aa
palegreen
#98fb98
paleturquoise
#afeeee
palevioletred
#db7093
papayawhip
#ffefd5
peachpuff
#ffdab9
peru
#cd853f
pink
#ffc0cb
plum
#dda0dd
powderblue
#b0e0e6
purple
#800080
red
#ff0000
rosybrown
#bc8f8f
royalblue
#4169e1
saddlebrown
#8b4513
salmon
#fa8072
sandybrown
#f4a460
seagreen
#2e8b57
seashell
#fff5ee
sienna
#a0522d
silver
#c0c0c0
skyblue
#87ceeb
slateblue
#6a5acd
slategray
#708090
slategrey
#708090
snow
#fffafa
springgreen
#00ff7f
steelblue
#4682b4
tan
#d2b48c
teal
#008080
thistle
#d8bfd8
tomato
#ff6347
turquoise
#40e0d0
violet
#ee82ee
wheat
#f5deb3
white
#ffffff
whitesmoke
#f5f5f5
yellow
#ffff00
yellowgreen
#9acd32